Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZAS SIĘ WESELIĆ

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego sklep.czassieweselic.pl jest firma KOM-BUD Zygmunt Jakubowicz, ul. Batorego 10, 05-091 Ząbki. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny https://sklep.czassieweselic.pl/ (zwanym dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) jest Zygmunt Jakubowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOM-BUD Zygmunt Jakubowicz, posiadający adres przy ul. Batorego 10, 05-091 Ząbki, NIP: 1250514887 widniejący w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem email: kontakt@czassieweselic.pl.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją niniejszego regulaminu jest Zygmunt Jakubowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOM-BUD Zygmunt Jakubowicz, posiadający adres przy ul. Batorego 10, 05-091 Ząbki, NIP: 1250514887 widniejący w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

§ 2 Definicje

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Sklepu Internetowego.
 3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przypisy szczególnie przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia.
 5. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca – KOM-BUD Zygmunt Jakubowicz, posiadający adres przy ul. Batorego 10, 05-091 Ząbki, NIP: 1250514887
 7. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego na odległość na podstawie niniejszego regulaminu po zaakceptowaniu zamówienia przez Sprzedawcę.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia.
 10. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 11. Sklep Internetowy – sklep internetowy sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.czassieweselic.pl.

§ 3 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z treścią i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Podane na stronie ceny są cenami brutto w polskich złotych.
 3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy.
 4. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

§ 4 Warunki i termin płatności

  1. Płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

2. Dostępne formy płatności:

System szybkich płatności i karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 5 Warunki i termin dostawy zamówienia

 1. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Maksymalny termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach realizacji, za termin wiążący należy uznać najdłuższy podany termin.
 3. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wykazane na Stronie Internetowej.
 5. Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.
 6. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi do 2 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu podano inny termin.
 7. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

§ 6 Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad. 
 2. Reklamacje i zwroty mogą zostać złożone poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres kontakt@czassieweselic.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres Czas się Weselić, ul. Batorego 10, 05-091 Ząbki.
 3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu: Czas się Weselić, ul. Batorego 10, 05-091 Ząbki wraz z dowodem zakupu i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu.
 4. Podstawą do zwrotu jest dowód zakupu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, jeżeli reklamacja jest uznana za kompletną, bez braków formalnych.
 6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 7. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym BOK nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@czassieweselic.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres Czas się Weselić, ul. Batorego 10, 05-091 Ząbki.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, chyba, że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy.
 7. Konsument ponosi bezpośrednio koszty zwrotu produktu.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sprzedawca jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 4. Podczas wypełniania formularza zamówienia lub rejestracji konta, Użytkownik podaje następujące dane: kod pocztowy miejsca dostawy, miejscowość, imię, nazwisko, numer telefonu lub numery telefonów, adres e-mail, adres dostawy.
 5. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.
 8. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.
 9. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 10. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego regulaminu, należy go interpretować w taki sposób, aby jego wykładnia była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:
kontakt@czassieweselic.pl

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów